Vedtægter for Brønderslev Grundejerforening

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Brønderslev Grundejerforening (Grundejer9700)og med hjemsted i Brønderslev Kommune.

Foreningen har Brønderslev Kommune som medlemsområde for private og medlemsområdet for Boligudlejere er i Nordjylland .

§ 2. Foreningens formål er:

a. at varetage grundejernes interesser, herunder de beslutninger der tages i kommunalbestyrelsen, kommunale selskaber og forsyningsselskaber.
b. at der ikke opkræves større skatter og afgifter, end der er et rimeligt grundlag for
c. at yde medlemmerne hjælp i det omfang bestyrelsen skønner rimelig
d. at arrangerer fælles arrangementer og opgaver, til gavn for foreningens medlemmer.
e. at forhandle med samarbejdspartner, med det formål at opnå fordelspriser for foreningens medlemmer.
f. at blive repræsenteret i udvalg, nævn, kommissioner og andre foreninger, der varetager grundejer og boligudlejeres interesser i Brønderslev Kommune.
g. at varetage Boligudlejeres interesseområde som medlemskab af Danske Udlejere

§ 3. Indmeldelse

Grundejer, andelsboligejer og boligudlejer i Brønderslev Kommune, kan optages som medlem, dog kan boligudlejer bo i Nordjylland
Indmeldelse kan ske til et medlem i bestyrelsen.

§ 4. Udmeldelse / fraflytning

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til formanden eller kasserer, og den udmeldte er pligtig til at betale kontingent for hele året, i hvilket udmeldelsen sker.
Ved en eventuelt fraflytning af boligen, skal skriftlig meddelelse tilgå  formanden, og samtidig oplyses om den ny ejer navn,telefonnummer og evt. E-mail adresse.
Et medlem kan udelukkes af foreningen, når beslutning herom træffes på generalforsamlingen, ved at 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.

§ 5. Kontingent

Kontingent opkræves senest medio marts måned, og skal være betalt senest den 1.april samme år.
Er der ikke indbetalt kontingent inden generalforsamlingen, mister medlemmet sin stemmeret, ligeledes kan et medlem ikke ydes hjælp eller få fordelsrabatter, hvis et medlem er i restance.
Er der ikke indbetalt kontingent inden generalforsamlingen, mister man sin Erhvervsmedlemmer der ikke betaler kontingent  rettidig,vil i første rykkerskrivelse få besked på, at hvis beløbet ikke er indbetalt som nævnt i rykkerskrivelsen , vil Danske Udlejere få meddelelse om, at medlemmet er i restance.
Restance for et år medfører udelukkelse, og medlemmet kan igen optages, når restancen er betalt.
Der kan ikke ydes hjælp eller få fordelsrabatter, hvis et medlem er i restance.

Kontingentet for det kommende år godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 6. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, efter beslutning i bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig begærer det med angivelse af, hvilken emner man ønsker at behandle.
En hver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i dagspressen eller ved brev mail

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftlig til formanden, og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.                                                                                    På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkommende forslag til behandling.
5. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 7. Afstemning

De forelagte sager afgøres ved simpelt stemmeflerhed.
Til ændringer af foreningens vedtægter kræves, at beslutningen herom vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de tilstedeværende medlemmer.

Til ophævelse af foreningen kræves desuden, at mindst 1/4 af foreningens medlemmer er til stede.
Er det ikke tilfældet, men vedtages forslaget på mødet med 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det ene emnet på dagsorden, her kan ophævelsen vedtaget, med almindelig stemmeflerhed fra de fremmødte medlemmer.
Afstemninger kan ske ved håndsoprækning. Generalforsamling eller et medlem kan kræver skriftlig afstemning.

Et medlem i restance har ikke stemmeret.

Ved en evt. ophævelse af foreningen skal den tilbageværende formue tildeles foreningslivet for unge under 16 år i Brønderslev By administreres af Idrætssamvirket.

Protokoller, referater og andet historisk materiale afleveres på lokalhistorisk arkiv i Brønderslev.

§ 8. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år,
således, at der skiftevis afgår 2 medlemmer på ulige årstal og 3 medlemmer på lige årstal.
Samtidig vælges 2 suppleanter, første og anden suppleant, for en periode på 2 år, således at 1. suppleanten afgår på ulige årstal og 2. suppleant på lige årstal, der ved et bestyrelsesmedlem forfald, indtræder som medlem af bestyrelsen i den resterende valgperiode, for det medlem som suppleanten erstatter.
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og et revisorsuppleant for en periode på 1 år ad gangen

§ 9. Bestyrelsen

Den daglige ledelse foretages af bestyrelsen på 5 medlemmer. Bestyrelsen forvalter og er ansvarlig for foreningens midler, i overensstemmelse med vedtægter og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Sidstnævnte fører referat over bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.
Bestyrelsen afholder møder så ofte som formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Formanden eller i hans fravær næstformanden, leder møderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan tildele formanden, kassereren og sekretæren, et mindre godtgørelse til dækning af tlf. kontorartikler, internet m. m.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.
Kassereren fører et omhyggeligt regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Der udarbejdes et årsregnskab, der viser foreningens rette økonomi.
Kassereren fører et omhyggeligt regnskab over foreningens indtægter og udgifter. der udarbejdes et årsregnskab, der viser foreningens rette økonomi.

Kassereren gennemgår bilags protokol og regnskab på et bestyrelsesmøde i januar måned.   Årsregnskabet skal udarbejdes senest ultimo januar, så  revisorerne kan reviderer regnskabet primo februar.

Formanden og kasserer underskriver det reviderede regnskab, som skal forelægges på generalforsamlingen

Foreningens/ bestyrelse kan på ingen måde hæfte for mere, end den til enhver tid indestående formue.

§ 11. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden, vedr. den daglige økonomi af kassereren, vedr. formueanbringelse af formanden og kassereren, og i særlige tilfælde af hele bestyrelsen.

Således fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 03. april 2024.

Dirigent: __Henrik louis Simonsen __

Ønsker du PDF af foreningens vedtægter til print eller download, så tryk på knappen.