Brønderslev Grundejerforenings HISTORIE

1922. Den 21. december afholdtes der en konstituerende generalforsamling på hotel Phønix. Foreningens første bestyrelse var:

  • Snedkermester, Mikkel Jensen
  • Karetmager, Isak Mortensen
  • Bager, Christensen
  • Købmand, Svend Henriksen
  • Vognmand, P. Binderup
  • Urmager, Christensen og O.C. Christensen

1923. Møde med landboforeningen, BG ønsker hestemarkedet flyttet

1924. BG få udarbejdet et kort over Brønderslev By. Pris 50 kr.

1925. Brev til Byrådet, BG ønskede at der kun skal averteres i Vendsyssel folkeblad.

1929. Det blev vedtaget at flytte BG vægskab til Nygade, opslag om ledige lejligheder

1930. 24. september blev det vedtaget at indføre renovation for BG.s medlemmer.

1933. Der nedsættes et udvalg der skulle forhindre unødigt nedsættelse af
huslejen.

1934. Der blev henstillet til renovationskusken om ikke at tage affald med fra ikke medlemmer

1936. Der henstilles til udlejermedlemmer om ikke at udleje til lejer som ikke kan bevise, at de skylder fra tidligere lejemål.

1940. 24. september anmoder overbetjent Bentsen foreningens medlemmer om, at indrette et beskyttelsesrum i et passende kælderrum.

1945. Oprettes et boliganvisningskontor, hvor BG i flere år spiller en aktiv rolle

1952. Vælger BG farvehandler Ejnar Bertelsen til et udvalg som skal undersøge muligheden for etablering af fjernvarme i Brønderslev

1954. Indsætter BG på en spæret konto 5000 kr. med det formål at støtte opførelsen af Brønderslev Hallen

1958. Ved BG generalforsamling giver kredslægen Knud Højer faldhåndtering i blikbøtter et skud for boven, det bør indsamles i sække

1961. Etablering af fjernvarme er kommet godt fra starten, nye forbruger står i kø. Indføring af kaloriemåler, overvejes.

1966. Der indføres papirsække til renovationshåndtering, pris 20 kr. pr. kvartal.

1966. Vognmand Kristiansen ønsker forsat at bruge hestevogn til renovations-kørsel, bevilget.

1970. Der indsendes til Byrådet en anmodning om ophævelse af huslejestop.

1971. Møde med teknisk udvalg for, at drøfte muligheden for udvidelse af renovation til at omfatte hele den nye stor kommunen. Det kunne ikke lade sig gøre, for lille kapacitet på forbrændingsanlægget, i øvrigt mente Teknisk udvalg, at renovationen burde overgå til kommunen.
Ved BG generalforsamling samme år var der 935 medlemmer. Renovationsselskabet havde en balance på kr. 283.419. I anledning af 50 års købstad jubilæum besluttede BG at skænke kr. 5000 som tilskud til en ny svømmehal.

1972. Renovationen udvides pr. 1. januar til at omfatte hele kommunen. Kontrakt for indsamling indgået med Teknisk udvalg, og samtidig forsvinder medlemspligten af BG.

1973. Huslejestop ophæves pr. 1. april.

1979. På generalforsamlingen 6. marts, blev for første gang påtale, at der skulle opføres et nyt forbrændingsanlæg ved Stadevej

1983. Bestyrelsen beslutter at yde et tilskud til sagsanlæg mod kommunen, vedr. vejbidrag for fuglekvarteret (max. 5000 kr.)

1984. Ved bestyrelsesmødet 17. januar er det Brønderslev Kommunes investering i et nyt forbrændingsanlæg, der ophidser stemningen, fordi det vil give en stigning for renovationen på 146%.

1985. Ved konstituering den 20. marts bliver Jørgen Jensen valgt til formand.

1986. På generalforsamlingen 26. februar omtalte formanden den meget høje renovationspris, der er en direkte følge af byrådets beslutning om at opførsel af forbrændingsanlæg ved Stadevej, til sammenligning ( Hjørring 659 kr., Løkken/Vrå 536,80 kr. ).

1987. Fra beretningen 24. februar fremgår, at nu er renovationen steget til 1.045,00 kr. Heraf får BG 373,00 kr. som dækker køb af sække, indsamlingen samt aflevering på forbrændingsanlægget i Hjørring.
Forbrændingsanlægget på Stadevej der blev igangsat for 3-4 år siden, har kostet forbrugerne 13–14 millioner kr. har aldrig virket på grund af for lav forbrændingsgrad. Anlægget er senere skrottet.

1991. Renovationshåndtering overgår nu helt til det fælles kommunale forbrændingsanlæg (AVV). 61 års renovationskørsel er nu slut.
I de senere år har det i særlig grad været de skiftende forsyningsudvalg der har haft BG`s bevågenhed, idet de forvalter vand, varme, kloak og renovation, det er efterhånden tunge udgiftsposter.
BG kæmpede i flere år for at der blev afholdt et årlig forbrugermøde, idet de omtalte områder alle er forbrugerbetalt. Det er derfor med stor tilfredshed, at brugermøderne har været afholdt hvert år siden 1992, med et enkelt år undtaget.

2004. BG fik forhindret at gamle boligveje, blev overdraget til lodsejerne med henblik på fremtidige privat vedligeholdelse.

2007. BG var stærkt medvirkende til, at den 7. januar ikke blev overført 100 millioner fra spildevandskassen til kommunekassen. Det var jo reelt forbrugernes penge.
BG har i 25 år forsøgt at få forsyningsselskaberne frigjort fra kommune-regnskabet. Det er nu lykkes med oprettelse af Brønderslev Forsyning A/S, med underliggende selskaber. Vi mangler dog forsat, at få flyttet renovationen her til, samt en bedre forbrugerrepræsentation. På generalforsamlingen

2012. Brønderslev Grundejerforening havde 21. december bestået i 90 år. BG indgik en foreningsaftale med Bredbånd Nord, som kan betegnes som en Win-Win aftale, der på sigt kan gavne hele Brønderslev By. På generalforsamlingen blev Erling Christensen, Erik Haubro og Niels R. Mathiasen genvalgt

2013. Win-Win aftalen med Bredbånd Nord skulle føres ud i Livet. En opgave som var mere besværligt en det fremgik af aftalen. Nye papir skulle udformes.
På generalforsamlingen den 11. april valgte foreningens formand Jørgen Jensen at stoppe. Jørgen Jensen der har siddet som formand i 28 år. Tak, Tak, Tak for det. Preben Stiller blev genvalgt og nyvalgt blev Svend Andersen. Ved konstituering blev Preben Stiller valgt som formand, de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Erling Christensen, Erik Havbro og Niels R. Mathiasen

2014 BG indgår aftale med kommunen omkring energitjek der resulterer i et fælles møde for vore medlemmer. BG holder møde med Bredbånd Nord omkring fortolkningen af ordlyden i kontrakten. Kontrakten skal fortolkes som en foreningsaftale og kan ikke ændres af hensyn til Viasat. Preben Schønning indtræder i bestyrelsen som suppleant for Erik Haubro. På generalforsamlingen ønsker Erling Christensen og Preben Schønning ikke genvalg. Valgt blev blev Kjell E. Jacobsen, Heinz Trudslev. Øvrige medlemmer Preben Stiller, Niels Regner Mathiasen og Svend Andersen

2015. GB afholdte møde med Teknik- og miljø afdelingen omkring renovering af gadebelysningen over en 4 årig periode. På forbrugermøde hos varmeforsyningen blev det oplyst, at det faste areal bidrag på 150 kvadrat meter bortfalder og fremover er det de tal der fremgår af BBR der lægges til grund. Fordelsaftaler med firmaer for vore medlemmer bliver fortsat udbygget. På generalforsamlingen blev alle genvalg med undtaget at Niels R. Mathiasen der ønskede at udtræde. Valgt blev Peter klok

2016. BG nye hjemmeside er færdig udviklet og lagt på nettet og følgende nye tiltag blev taget i brug Det nye logo og en forkortelse af Brønderslev Grundejer Grundejer9700 var lagt ind på hjemmesiden. BG forsøgte at etablere en paraplyordning som skulle sikre et sted, hvor de ejerlav, de enkelte grundejerforeninger kunne tale sammen og drøfte fælles tiltag. Der var ikke den store tilslutning og initiativet droppet indtil videre.  Der blev arbejdet hårdt på, at aftalen med Bredbånd Nord kom til at virke som aftalt. der skulle findes en løsning inden årets udgang. BG startede på kommende affaldssortering med et møde for medlemmerne på AVV i Hjørring, interessen var stor. På generalforsamlingen i april var der genvalg  af Heinz Trudslev og Peter klok. Kjell E. ønskede ikke genvalg. Henrik kusk blev valgt

2017. BG indførelse af hjemmeside og mailsystem fik den ønskede virkning på foreningens kommunikation med medlemmerne. Begge systemer bliver brugt flittigt. Samarbejdet med Bredbånd Nord arbejdes der fortsat meget på og begge partner må erkende intentionerne aftalen ikke kan gennemføres. Der blev videre forhandlet om en mulig kompensation ved aftalens ophør. Samarbejdet med DSG har igennem årets været drøftet. Der skal nye tiltag for om muligt at samarbejdet skal lykkes fremadrettet. Det var også året. hvor et forslag om husstandskontingent i foreningen blev vedtaget og indført. Ny affaldssortering  blev  indført i år. På generalforsamlingen i april var der genvalg af Preben Stiller og Svend Andersen.

2018. BG indleder samarbejde med kommune om en fornyelse og opdatering af de forhold som skal sikre, at vores by udadtil ser ordentlig og rydeligt ud. der skulle være styr på tingene Der blev udarbejdet en ny pjece omkring forholdene. Pjecen blev udsend til alle grundejere. Året var også hvor restaurant Hedelund brændte og Byrådet besluttede at nedrive bygningen i stedet for genopbygning. BG deltog i en arbejdsgruppe omkring en genopførelse. Gennem året blev der afholdt 2 møder omkring samarbejdet i DSG og begge møder gav ingen bud på  hvordan samarbejdet kunne fortsætte. BG meddelte, at vi trak os ud af samarbejdet pr. 31.december Dette skete til alles forstårlighed, og BG modtog vores andel af formuen. På generalforsamlingen i april valgte Marianne Nygård som var ind trådt i bestyrelsen som suppleant for Preben Stiller. Preben Stiller har siddet i bestyrelsen siden 1986. Marianne ønskede ikke at fortsætte. Valgt blev Niels Kjeld Jensen. Der var genvalg til de øvrige Heinz Trudslev, Peter Klok og Henrik Kusk.

2019. BG samarbejde med Teknik – og Miljøafdelingen om tidsplanen for  renovering af gadebelysning, blev sat på prøve. Det blev meddelt på et møde at i omegnsbyerne var renoveringen afsluttet, og den manglende del i Brønderslev by vil blive renoveret i takt med, til  at den indhentet besparelse på forbrug vil indgå i en pulje til bug for den sidste del af renoveringen i Brønderslev by. Det ville rundt regnet tage 10 år. GB meddelte, at det var uacceptabelt, hvilket blev taget til efterretning. Det blev vedtaget at den  manglende renovering skulle gennemføres inden slutningen af 2021. BG deltog i opstarten af en arbejdsgruppe som skulle medvirke til en snarlig genopbygning. På generalforsamlingen i april var der genvalg af Niels Kjeld Jensen og Svend Andersen

 

2020. Ordinær generalforsamling i april blev aflyst som følge af epidemien kv19. Den siddende bestyrelse meddelte medlemmerne at de ville varetage foreningens interesser indtil der kan afholdes en kommende generalforsamling. Bestyrelsen valgte, at der var kontingentfri for året 2021. bestyrelsen arbejdede videre på følgende opgaver. Varmeforsyningen indførelse af et prøve år med motivationsafgift og hvilken konsekvenser det medføre overfor vore medlemmerne. Opstarten på arbejdsgruppen til  ny julebelysning i Brønderslev by.

2021. Ordinær generalforsamling i april blev aflyst på grund af epidemien kv19. Møde med Teknik- og Miljøafdelingen omkring færdiggørelse af renovering af gadebelysning i byen, som tidligere aftalt i slutningen af 2021 fastholdes. Afholdt møder med Forsyningen angående den nye motivations-afgift der er indført fra 2021. Deltager i en arbejdsgruppe omkring ny julebelysning og første etape opsættes i år. Arbejder i initiativgruppen for restauranten Hedelunds genopbygning med et afsluttende borgermøde. I august måned afholdtes de udsatte ordinære generalforsamlinger for 2020 og 2021 samlet. Valgt til bestyrelsen: Svend Andersen, Niels Kjeld Jensen, Jens Arne Hedegaard, Ole Niels Madsen og Poul Lønbro.

2022. BG kan i år fejre 100 års Jubilæum. Stiftet i december måned 1922.