Afholdes i Den Runde Pavillon  torsdag d. 13. april 2023 kl. 18.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens Beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag til behandling
  5. valg af 2  eller 3 bestyrelsesmedlemmer – i år 3 på valg
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7.  Valg af revisorer
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der et indlæg om “rent drikkevand” vil det være en ressource i fremtiden

og kan vi Grundejer og andre gøre noget for at sikre dette.

Generalforsamlingen slutter med at Grundejerforeningen er vært ved snitter øl og vand – der ønskes

tilmelding af hensyn til maden

sca9700@gmail.com, senest d. 11.april 2023

Det vil være muligt at købe jubilæumsbogen ” Brønderslev Grundejer gennem 100 år”

Bestyrelsen