Minde om Preben Stiller
Siden sidste års generalforsamling har vi mistet et mange årige medlem og bestyrelsesmedlem.  Preben Stiller blev d. 26.februar 1986 valgt ind i bestyrelsen for Brønderslev Grundejerforening. I april 2009 blev Preben valgt som næstformand og formand i 2014. Igennem de mange år har Preben aktivt deltaget i foreningens arbejde indadtil i bestyrelsen men også udadtil repræsenteret Brønderslev Grundejerforening. Prebens personlighed har været en stor hjælp i arbejdet på at udvikle foreningen frem til det den er i dag. Prebens meninger var kontante ikke med en masse udenoms snak. –
På bestyrelsens vegne, vil jeg bede forsamlingen rejse sig
Ære være hans minde

Pkt. 0 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslå Ole Nørgaard, der blev valgt

Pkt. 1 Velkomst
På bestyrelsens vegne – vil jeg endnu en gang byde jer alle velkommen.
Generalforsamling her i ”Den Runde Pavillon” er blevet en tradition.
Jeg vil gerne på foreningens vegne sige tak til den ”Runde Pavillons Venner”

Vi i bestyrelsen er meget glad for det store fremmøde til vores generalforsamlinger og vore arrangementer, som har været stigende gennem de senere år- tak for det

Pkt. 2 Foreningens formål / økonomi

Vores mål med en tæt dialog, og kommunikation med vore medlemmer har givet foreningen styrke.

Bestyrelsen står fortsat med en forening der har en fast skare af trofast medlemmer, som udvikler sig år for år.
Der er også medlemmer som forlader foreningen. År 2018 var året, hvor en del medlemmer forlod foreningen. De havde meldt sig ind i forbindelse med aftalen med Bredbånd Nord. Den har vi ikke længere, og så står det enkelte medlem frit for, om de vil deltage i fællesskabet.
2018 blev også året, hvor vi måtte bruge mange kræfter på at inddrive kontingentet. 74 rykkere måtte vi udsende. Det koster hårdt arbejde og i særdeleshed, hvis vi ikke har modtaget deres mailadresse.
Efter hårdt arbejde nåede vi ned på ca. 10 stk. som vi ikke kunne rykke kontingentet ud af.

Bestyrelsen har gennem de seneste år arbejdet på at forbedre økonomien, og det er nået.
Dette har vi ikke kunne opnå og fastholde uden jer medlemmer, og vore faste medhjælpere i forbindelse med uddeling af bladene. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelses kollegaer for et godt samarbejde
Tak til alle. Også pressen

Til foreningens økonomi, vil jeg blot her nævne, at foreningen har en god økonomi med en fornuftig egenkapital.
Foreningen har 100 års jubilæum om 3 år, der kunne måske være en tanke.

Pkt. 3 Mailadresser
3.1
En gammel traver – sidste år sagde bestyrelsen – mail systemet et fantastisk stykke værktøj i vores arbejde .
Man kan sidde hjemme og i løbet af ganske få minutter, så har bestyrelsen kontakt med vore medlemmer. Systemet virker også den modsatte vej, hvis I som medlem føler, at her er noget alle i foreningen må vide, så brug det gennem bestyrelsen.
Det er alt afgørende for, at gøre arbejdet nemt for alle.

Systemet er også forbundet med ulemper herunder sikkerhed, brug af data og vedligehold. Vi overholder persondata loven for foreninger. I kan være rolig og tryk ved, at bestyrelsen ikke misbruger jeres tillid. Forlader et medlem foreningen bliver alt slettet. Vi sælger ikke vores kartotek og vi overholder kravet til persondata loven.

Bestyrelsen vil tage kontakt til de medlemmer, som vi på nuværende tidspunkt ikke har  mail adresse på. Så tag godt imod os.

Pkt. 4 Hjemmeside
4.1
Foreningen hjemmeside kører som vi forventer. Bruddet med DSG har bevirket, at vi selv skal til at forme og redigere vores eget blad, nyhedsbrev.
Husker, er koden: 1+1= 2. Husk at skrive 2. Det er en spam sikring.

Pkt. 5 Opfyldelse af formål
5.1
Har bestyrelsen opfyldt sin målsætning i 2018 – ja det mener vi.
Vi har deltaget i møder med varmeforsyning, Brønderslev kommune/AVV om affaldssortering og angående ejerskabet af AVV.

Varmeforsyningen – Vi har haft drøftelserne med varmeforsyningen angående de breve som de har udsendt til forbrugerne på en ekstra omkostninger som forsyningen vil pålægge de forbrugerne, hvis deres anlæg ikke overholder en fastsat afkøling på 30 grader. Varmeforsyningen har genoptaget behandlingen af dette spørgsmål og vi er medvirkende til, at de almindelige bestemmelser for tilslutning indgår i denne behandling. Vi vil opfordre til, at forsyningen ikke glemmer, at det er forbrugerne interesse de skal vare tage.

Gadebelysning – Vi har for ganske nydeligt haft et møde med teknisk forvaltning v/ Karsten Frederiksen og hans medarbejder om en opdatering på udskiftning af gadebelysning i Brønderslev by.
Herfra kan vi nævne, at den tidsplan, som blev oplyst os for 4 år siden ikke på det nærmeste er opfyldt. Den oprindelige tidsplan indeholdt oplyste om, med udgangen af 2019 så ville alle gade lamperne  i kommunen være udskiftet til led belysning.
Beboerne kunne se frem til, at der kom jævnt lys på alle veje/gader i byområderne.
Status ser sådan ud: I alle oplandsbyer her er der udskiftet til led belysning med undtagelse af belysning på de træmaster der findes i kommunen ca. 1000 stk., som udskiftes løbende.
I Brønderslev by, her er der startet på indfaldsvejene og enkelte områder i boligområderne. Vi har forstået, at den resterende del først kommer i takt med, at der opnås en besparelsen på strøm til gadebelysningen.

Vi har så også erfaret, at man fra politisk hold bruger den besparelse til ønsker om stibelysning rundt omkring i kommunen, og hvorfor så det?
Uacceptabelt, vi må det kraftigste bede forvaltningen om, at der sætte turbo på udskiftningen af belysningen her i byen, og så må vi bede politikerne om at betragte det som en fornuftig investering.
Hvis man ikke mener dette, så må man lade stibelysning vente til udskiftning af gadebelysningen er tilendebragt. Mødet sluttede med at forvaltningen skulle udarbejde tidsplan for den resterende udskiftning i Brønderslev by.

Udvikling i Brønderslev by – Her har foreningen i forbindelse med udarbejdelse af ideforslag til renovering af Banegårdspladsen og genopbygning af Restaurant Hedelund, haft personer med i arbejdsgrupper, indbudt af Kommunen. Det betragter vi som en anderkendelse af det arbejde som foreningen står for

Pkt. 6  Arrangementer
6.1
I årets forløb har bestyrelsen afholdt følgende arrangeret/ firmabesøg:

Den 8.marts  var vi på besøg i det nye flisværk, en rigtig god aften, hvor vore medlemmer fik et indblik i, hvordan det nye værk er opbygget, men også hvordan det er sammenkoblet med de øvrige energikilder. Deltager antal 73

Generalforsamling for 2017 blev afholdt onsdag d. 3.april i den Runde Pavillon med 74 deltagelse. Efter generalforsamlingen gav Borgmesteren et bud på Brønderslevs udvikling frem imod 2025

I september måned afholdt vi et arrangement på Brønderslev vandforsyning. Vi mødtes ved Grinstedgård, hvor vandforsyningen har nogle af deres boringer i forbindelse med Nordrevandværk. Lederen af Brønderslev vandforsyning gav os en grundig gennemgang af bygningens installationer og  indhold, og hvordan lednings systemet er forbundet i kommunen. Vi fik også en gennemgang af de bestræbelser som vandforsyningen har i gang for, at sikre fremtidens vandforsyning.
Aftenen sluttede med møde på det gasfyrede værk. Hvor de mere tekniske spørgsmål blev belyst og medlemmerne kunne stille spørgsmål. Der var 37 deltager.

Vi prøvede med et julearrangement, hvor vore medlemmer og deres familie kunne komme i skoven og fælde deres egen juletræ – Her brød vi muligvis ind i de traditioner som vore medlemmer har opbygget – her var 10 stk.

Pkt. 7  Fordels aftaler og Samarbejdspartner     

Foreningen har fortsat 8 til 10 fordels aftaler- Vi har følt, at aftalen med Stark skulle genforhandles således, at den kunne leve op til de intentioner som blev lagt fra starten. Resultatet heraf har I kunne følge i forbindelse med udsendelsen af kontingentet. Stark er blevet sponsor på vore medlemskort, hvorpå konto nummer er påtegnet, og der var sendt en liste over de rabatter vi har opnået. Stark har betalt de omkostninger, vi har i forbindelse med trykning af vores medlemskort. Hos de øvrige firmaer, hvormed vi har fordels aftaler, går det uden problemer.

Foreningen har et samarbejde med DSG, De Samarbejdende Grundejerforening i Nordjylland. Der består af Nørresundby-, Lindholm-, Nørre Uttrup- grundejerforening.
Som vi omtalte på sidste års generalforsamling så har samarbejde knirket lidt i fugerne på det sidste omkring samarbejdes formåls paragraf.. Dette har nu bredt sig til et par af de øvrige foreninger. Resultat blevet, at spørgsmålet blev tages op og drøftes på to møder i 2018. Det første møde havde temaet ”hvad kunne vi samarbejde om. Det endte ikke med yderlige tiltag. Der blev indkaldt til møde nr. 2 hvor temaet var DSG fremtid. Her blev situationen igen gennemgået, igen blev der ikke opnået et resultat. Efterfølgende meddelte vi, at vi træder ud af foreningen pr 31. december 2018.
Der kom der så en drøftelse omkring spørgsmålet om Brønderslev skulle have andel i foreningens formue. I foreningens vedtægter står, at den forening som træder ud kan ikke få andel i foreningen formue.
Den efterfølgende drøftelse omkring vores udtræden,  – jo der er ikke kun vores skyld, men den samlede forening var medskyldig. Drøftelsen endte i alt fordragelighed, og vi fik vores andel af formuen i forhold til medlemstallet.
Vi siger tak for samarbejdet og ønsker dem alt det held der skal til i fremtiden.

Foreningen er medlem af DANSKE UDLEJERE. En organisation som varetager de private udlejeres interesser. Vores foreningen er medlem her, idet vi har 23 private udlejer som medlem.
Det står sløjt til med vore udlejer i kommunen. Den nye lejelov har ikke rigtigt sat sit præg på det arbejde som en udlejer skal gøre. Foreningen vil i 2019 tage kontakt de udlejere vi har kendskab til, og foreslå dem et medlemskab

Pkt. 8 Fremtiden /de kommende år.
Det er bestyrelsen agt, at fortsætte det igang værende arbejde, og gradvis lægge mere på.

Vi vil fortsat have kommunikation til vore medlemmer som første prioritering – det er for os vigtigt.
Vi vil også gerne fortsat have vores medlemmer med til at præge foreningens fremtid.
Dog er vi velvidende om, at vi ikke bare kan sænke niveauet og fastholde en stigende interesse.
Vi vil fortsat forsøge, at tilkæmpe os større indflydelse i det offentlige rum gøre os mere synlig i den daglige debat her i Brønderslev by.
Vi vil i den kommende tid tage fat på, hvordan vi sammen med det offentlige kan komme i gang med vejledende og oplysninger om, hvordan vi som grundejer/ husejer bør tage hensyn til hinanden når man som husejer begynder at anvende sit område til andet end det er tænkt til, hvilket også gælder offentlige rabatter på villaveje. Vi grundejer må lære, at tage hensyn til vore naboer, spørge altid sig selv om, hvordan ønsker jeg selv at det skal se ud.
Kvad – ovennævnte så kan Grundejer være med til at give byen et løft på mange områder for eksempel på
Hvordan ser vore hække og træer ud imod offentlig arealer, kan vi gøre noget for at sikre at vore veje og fortove gennem samarbejde får et løft.
Med andre ord så vil vi gerne opfordre alle til at være med til at værne om de værdier vi nu en gang har skabt og etableret.
Med disse ord vil vi overgive denne beretning til generalforsamling.